Nếu có thắc mắc về việc sử dụng Double Up Food Bucks hoặc cần sự trợ giúp khẩn cấp thực phẩm, xin vui lòng gọi Second Harvest Food Bank’s Emergency Food Hotline tại1-800-984-3663.  Nếu có câu hỏi nào khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng mẫu dưới đây.

Tên *
Tên